در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - ایجاد روابط بانكی منظم وسرمایه‌گذاری‌ مشترك مهمترین هدف سفر نخست‌وزیر ایتالیا به تهران