در حال انتقال به آدرس درخواستی

مگر اینترنت هم داریم که ارزان هم باشد؟ / اپراتورها به فکر ارتقاء کیفیت در حد افغانستان باشند