در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - بانك ها و موسسات اعتباري موظف به واريز 2درصد درآمد حاصل از دريافتي تراكنش ها به خزانه...