در حال انتقال به آدرس درخواستی

ظریف و اوباما با هم دست دادند