در حال انتقال به آدرس درخواستی

فروش سهام در شرایط کنونی یعنی تاراج کردن پول و حراج سرمایه