در حال انتقال به آدرس درخواستی

زمان عرضه اولیه پتروشیمی فجر و شرط واگذاری سهام «بوعلی» اعلام شد