در حال انتقال به آدرس درخواستی

فارس خبر می‌دهد پس لرزه نامه 4 وزیر در بانک مرکزی/ جلسه فردای شورای پول و اعتبار لغو شد