در حال انتقال به آدرس درخواستی

الف - چند بی حرمتی اردوغان در دیدار با جهانگیری: نبود پرچم ایران، تفاوت صندلی ها، نحوه نشستن و...