در حال انتقال به آدرس درخواستی

نیمه آبان هم رسید پیامد تصمیمات آنی نمایان شد؛ خبری از اعطای تسهیلات جدید مسکن، خودرو و کالا نیست