در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایران آمادگی تامین مواد غذایی مورد نیاز روسیه را دارد