در حال انتقال به آدرس درخواستی

الف - چند نکته خطاب به وزیر محترم نفت درباره مناقصه 16 میدان نفتی با مدل قراردادهای جدید نفتی