در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - صندوق بین المللی پول: خاورمیانه زیان خواهد كرد/ اقتصاد ایران رشد می كند