در حال انتقال به آدرس درخواستی

عربستان از حامیان طرح فریز نفتی شد