در حال انتقال به آدرس درخواستی

زمان و شرایط واگذاری 24 درصد سرمایه گذاری رنا مشخص شد