در حال انتقال به آدرس درخواستی

مدیرعامل ایران خودرو دیزل خبر داد/ ساخت 5٠٠ دستگاه اتوبوس در ایران خودرو دیزل با مشارکت بنز -...