در حال انتقال به آدرس درخواستی

3 بار تا دستور قطع مذاکره پیش رفتیم/ماموریت روحانی به جهانگیری ودووزیردیگربرای رایزنی باشورای نگهبان