در حال انتقال به آدرس درخواستی

آیا اسلام دین فقر پروری است ؟