در حال انتقال به آدرس درخواستی

ممکن است روسیه در سال 2016 پنج میلیارد دلار وام دولتی به ایران واگذار کند