در حال انتقال به آدرس درخواستی

تولید نفت آمریکا 90 هزار بشکه در روز کاهش یافت/احتمال افزایش قیمت نفت