در حال انتقال به آدرس درخواستی

اتمام تبادل اورانیوم غنی شده ایران با اورانیوم غیر غنی شده روسیه