در حال انتقال به آدرس درخواستی

روسیه 15 هزار واگن به ایران، آذربایجان، قزاقستان، مصر و کوبا صادر می کند