در حال انتقال به آدرس درخواستی

احمدی نژاد: کشورهای اروپایی ابرها را تخلیه می کنند تا بارش به ایران نرسد