در حال انتقال به آدرس درخواستی

الف - ايران و فرانسه به دنبال توافقهايي در زمينه خودرو و هواپیما