در حال انتقال به آدرس درخواستی

کاخ سفید: ایران در حال اجرای تعهداتش طبق برجام است