در حال انتقال به آدرس درخواستی

اوضاع بورس این روزها چگونه است؟ / اینجا همه در انتظار رفع قطعی ریسک سیاسی هستند!