در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزیر صنعت،‌معدن و تجارت تاکید کرد قراردادهای خارجی خودروسازان حتما برای توسعه صنعت قطعه‌سازی پیوست...