در حال انتقال به آدرس درخواستی

سپرده‌های بانكی صرف هزينه جاری بانک می‌شود