در حال انتقال به آدرس درخواستی

رشد حبابی بورس دوام ندارد / شرکت ها زیان ده و شرایط اقتصاد رکودی است