در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - وزیر انرژی روسیه: مسکو از برگزاری نشست اعضای اوپک و تولیدکنندگان غیراوپکی استقبال می...