در حال انتقال به آدرس درخواستی

رهبری تاکنون مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات را تایید نکرده اند