در حال انتقال به آدرس درخواستی

اختلالات در عرضه، قیمت نفت را گران کرد