در حال انتقال به آدرس درخواستی

چه کسی تصویب تحریم های جدید علیه ایران را پیش بینی کرده بود؟