در حال انتقال به آدرس درخواستی

روسیه در بندرعباس نیروگاه احداث می‌کند