در حال انتقال به آدرس درخواستی

با اجراي برجام ، شرايط براي توسعه صادرات ذوب‌ آهن اصفهان فراهم شده است