در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - طیب نیا: به زودی شاهد برقراری بانک های کشور با بانک های بزرگ جهانی خواهیم بود