در حال انتقال به آدرس درخواستی

تولید نفت ایران از 3 میلیون بشكه در روز بیشتر شد