در حال انتقال به آدرس درخواستی

BBC دوهزارنفر نیرو دارد، صداوسیما 48 هزار نفر/روایت نماینده ناظر بر رسانه ملی از مجری‌های تلویزیون