در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - ورود نخستین نفتکش خارجی با پوشش بیمه شرکت انگلیسی به ایران