در حال انتقال به آدرس درخواستی

پاسخ "وساپا" به 2 سئوال بورس و مربوط به تعدیل 120 درصدی/ احتمال بازگشایی نماد