در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - راه اندازی خط تولید کمباین با مشارکت بخش خصوصی ایران و روسیه