در حال انتقال به آدرس درخواستی

برخی در دوره قبل، سکوت کرده بودند، الان که انتخابات شده، شعار بهبود اقتصادی می دهند / دولت احمدی...