در حال انتقال به آدرس درخواستی

رئیس ایدرو تغییر کرد/ معاون سابق زنگنه جانشین شد و خیال مدیران سایپا راحت