در حال انتقال به آدرس درخواستی

کری: فقط چند روز تا اجرای برجام فاصله داریم