در حال انتقال به آدرس درخواستی

جنگنده‌های فرانسوی مرکز فرماندهی داعش را نابود کردند