در حال انتقال به آدرس درخواستی

روحانی در همایش بین‌المللی روز صنعت و تجارت: از رکود خارج شدیم اما ممکن است دوباره به رکود بازگردیم...