در حال انتقال به آدرس درخواستی

اردوغان: اگر ایران پشت اسد نایستاده بود، اکنون بحثی در مورد سوریه وجود نداشت / ما نوادگان عثماني ها...