در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایسنا - عربستان مجبور به سازش با ایران در بازار نفت است