در حال انتقال به آدرس درخواستی

رکوردار گرانترین سهم به مجمع می رود و 50 درصد افزایش سرمایه می دهد