در حال انتقال به آدرس درخواستی

مجله آمریکایی فوربس نوشت بیانیه غربی‌ها در نشست یورمانی نشانه اجرای ناقص برجام است