در حال انتقال به آدرس درخواستی

روحانی کدام خودروساز فرانسوی را انتخاب می کند؟ | رییس جمهوری